Misija

Naša misija je usmerena na stvaranje temelja za savremeno društvo 21. veka na osnovama poštovanja zakona, ljudskih prava, multietičnosti i inkluzivnog obrazovanja. Edukacija za 21. vek podržava sve aktivnosti i procese inoviranja sistema obrazovanja i kulture u skladu sa dokumentima koje je Republika Srbija usvojila na putu u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, kao i onim dokumentima i preporukama Saveta Evrope iz oblasti obrazovanja.

U tom cilju naše udruženje
• organizuje i sprovodi istraživačke projekte u oblasti obrazovanja
• organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije nastavnika;
• organizuje nastavnike i druge stručnjake za rad na edukaciji nastavnika u sprovodjenju aktivnosti na unapredjivanju sisitema obrazovanja ;
• sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave obrazovanjem;
• sarađuje s institucijama od značaja za očuvanje kulturne i prirodne baštine i utiče na razvoj svesti o održivom razvoj.