Misija

 

Želimo da naš rad doprinese  modernizaciji obrazovanja  u skladu sa savremenim  zakonima, naučnim principima, i na temeljima poštovanja čoveka i njegove različitosti. Verujemo da je obrazovanje temeljna vrednost društva koje  ga menja i usmerava ka humanim ciljevima razvoja. Kao organizacija koja okuplja nastavnike i predavače, iz svih oblasti obrazovanja, pratimo i implementiramo  preporuke Saveta Evrope iz oblasti obrazovanja i kulturne baštine, u skladu sa vizijom humanog i inkluzivnog društva.

Naše udruženje, od nastanka 2011. godine, menjalo se i u kvantitativnom i u kvalitativnom smislu, ali naša temeljna vrednost ostaje  obrazovanje za društvo  u kojem se neguje tolerancija i poštuju ljudska prava.U tom cilju :
• organizujemo istraživačke projekte u oblasti obrazovanja;
• organizujemo  stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije nastavnika i mladih ;
• sarađujemo sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave obrazovanjem i kulturnom baštinom;
• organizujemo projekte kojima doprinosimo čuvanju kulturne baštine i  sarađujemo s institucijama od značaja zanjeno čuvanje;

•podižemo svest o društvenoj, građanskoj i političkoj odgovоrnosti  institucija i drugih društvenih aktera;