September 30, 2016

Kreativni pristup nastavi likovne kulture

KOMPETENCIJA: K2

PRIORITETI: 2

OBLAST: UMETNOSTI

SEMINAR KREATIVNI PRISTUP NASTAVI LIKOVNE KULTURE AKREDITOVAN JE ZА ŠKOLSKE 2016/2017. I 2017/2018. GODINU OD STRANE ZAVODA ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA (ZUOV) POD REDNIM BROJEM 767 U KATALOGU PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA.

OPŠTI CILJEVI SEMINARA SU:

Primena standarda i razvoj međupredmetnih kompetencija u nastavi likovne kulture uz primenu udžbenika u nastavi osnovnog i srednjeg obrazovanja, Kreativni načini samostalnog izražavanja; Metode rada sa decom sa smetnjama u razvoju.

SPECIFIČNI CILJEVI SEMINARA SU

Osnaživanje nastavnika za primenu standarda postignuća učenika u nastavi likovne kulture; Izgradnja međupredmetnih kompetencija u procesu nastave za učenike srednjih škola; Korišćenje udžbeničke literarature na časovima likovne kulture; Inoviranje praktičnog rada u nastavi likovne kulture kroz različite metode; Upoznavanje nastavnika sa mogućim pristupima rada sa decom sa smetnjama u razvoju u nastavi likovne kulture.

TEME SEMINARA SU

DOSTIZANJE OBRAZOVNIH STANDARDA U NASTAVI LIKOVNE KULTURE ZA OSNOVNE ŠKOLE I IZGRADNJA MEĐUPREDMETNIH KOMPETENCIJA ZA KRAJ SREDNJEG OBRAZOVANJA

RAZVOJ KREATIVNOSTI KOD DECE KORIŠĆENJEM UDŽBENIKA U NASTAVI LIKOVNE KULTURE; PRIMENA INOVIRANIH METODA PRAKTIČNOG RADA U NASTAVI LIKOVNE KULTURE

METODE RADA SA DECOM SA SMETNJAMA U RAZVOJU U NASTAVI LIKOVNE KULTURE

REALIZATORI SEMINARA SU

Lidija Županić Šuica, profesorka likovne kulture i građanskog vaspitanja, XIV beogradska gimnazija

Ivana Lukić, psihološkinja, XIV beogradska gimnazija

Bojana Lukić, akademska slikarka i slobodna umetnica

ZА UČEŠĆE NА SEMINАRU NАSTАVNICI DOBIJАJU UVERENJE I 8 BODOVА.

CENА PO UČESNIKU IZNOSI 2.500,00 RSD.